Eesti Suurperede Abistamise Seltsi ajalugu


1991
ESAS eelkäija oli kodanike ühendus Avatud Heategevusfond (AHF). Juhatuse esimehena tegutses hr. Albert Norak. AHF põhikiri kinnitati 30. aprillil 1991 a, registreerimisnumber 01068508. Selle fondi asutajaks oli ühisfirma "Est-Ind". AHF seadis oma tegevuse eesmärgiks kristliku eetika ja halastuse põhimõtete rakendamise materiaalselt vähekindlustatud elanikkonna gruppidele ainelise abi osutamisega. Tegevus kooskõlastati EV Sotsiaalhooldusministeeriumiga. AHF oli Eesti Fondide Keskuse liige. Eesti Fondide Keskus oli mitteriiklik ning mittetulunduslik heategevusfondide katusorganisatsioon


1993
Eesti heategevusse lülitus aktiivselt Saksamaa tollase suursaadiku abikaasa Monigue von Wistinghausen. Tal on Eestiga tänini tugevad sidemed.


1995
Meie tegevusega liitus Saksamaal Kielis asuv Eesti Suurperede Abistamise Selts, mille asutas ja mida juhib endine Kieli ülemlinnapea härra Karl-Heinz Luckhardt. Selle seltsi liikmed abistavad rahaliselt 80 Eesti suurpere last igakuuliselt 400 – 2000 krooni suuruse toetusega ; 18 eesti neidu õppis tasuta Kieli firmas „Friseur Klinck“ juuksuriks.


1996

Asutatud eesmärgiga abistada suuri peresid laste kasvatamisel.
Asutajad pr Irja Koemets, pr Helbe Uuemäe, pr Galina Nigumann ja hr Albert Norak. Viimane valiti juhatuse esimeheks.
Avatud Heategevusfond ja Eesti Suurperede Abistamise Selts on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusõhingute ja -liitude ning sihtasutuste nimekirja


1996
Abivajajate nimekirjas oli 210 suurperet 1710 lapsega:

  • Toetati materjaalselt Saksamaalt saadud toetustega suurperesid esmakordselt.
  • Tekkisid esmakordselt igakuised annetajad otse suurperele.    


2003- k.a.
Kaasatud äriettevõtteid ja ärimehi suurperede toetamiseks. Näiteks:

  • Aastatel 2003-2010 aitas Rakvere Lihakombinaat katta suurperede jõululauda

  • Tiit Vähi annetus sai 2013 aasta detsembrikuus – maksti 10-le suurperele jõulutoetust

  • Neste Eesti AS jätkuvalt on ESASi aidanud autokütusega

  • Tasuta ruumi kasutamine World Trade Center Tallinn poolt Ahtri tänava ESAS laos

  • Transpordikulud (buss ja bensiin) 3 korda aastas suurperede külastusteks US Invest´lt

  • 2011-2014 Rock-Ramp festivalipiletid tausuta suureperedele

  • JOIK OÜ, Mahemarket ja Ökosahver jõulukingid suurperedele 2013, 2014 aastal


2002 – k.a.
Loodi Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi Luckhardt-Noraku Fond. See on suurperede andekate laste arendamiseks:
Esimesed stipendiumid suurperede andekate laste arengu toetamiseks jagati
Luckhardt-Noraku Fondist 2003. aasta sügisel.   


2003-2009
Koostöö Eesti Abistamiskomiteega Kanadas. Materiaalne abi aastas ESASile 80.000,00 Kanada dollariga. Abi jaotati peredele taotluste alusel. Üks perekond ostis endale uue pliidi, mis võimaldab oma perele saia ja leiba küpsetada, mida varem teha ei saanud. Teisel juhul läks osa rahast elutoa akna parandamiseks, kolmandal juhul osteti akordion, mis nüüd ühe lapse muusikatunnis käimise asemel võimaldab kõigile lastele kodus muusikat õppida.


2007-2013
Aidati ehitada annetuste toel 15(nüüd 16) lapsega Toomsalu perele maja Valgamaale Sangaste valda


2009
Muutus ESASi juhatus. Hr Albert Norak taandas end esimehe kohalt.
Liitusid pr.Malle Eenmaa ja hr.Andrus Norak. Pr Mai Tuulas valiti juhatuse esimeheks.  


2009
Uus veebiehekülg. Meid aitas projekt Headus.ee. Võtsime kasutusele juhtlause “Muuda meie maailm veidike paremaks”.


2009
Jätkasime koostööd SA Dharmaga. Heategevusprojekte viiame ellu koostöös. Üheks järjepidevaks heategevusprojektiks on iga-aastased suurperede külastused, kus vahendame abiandja vajajaga.


2009
Oleme seotud Eesti Toidupanga loomisega. Selle loomisega on seotud kolm heategevusorganisatsiooni: ESAS, Päästearmee ja MTÜ Sõbra Käsi. Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki rahalisel toel alustas tegevust ka Tallinna Toidupank, millele järgnesid peagi toidupankade asutamised teistes Eesti linnades. Tööd organiseerivad ja juhivad tegevjuht Piet Boerefijn, lao koordinaator Ines Jakobson ja kommunikatsioonijuht Nele Hendrikson.


2010- k.a
Algas koostöö Tallinna Toidupangaga. ESAS vabatahtlikud on viinud toiduabi suurperedele oma traspordiga. Lisaks on ka toetatavaid Harjumaal, Jõgevamaal jt maakondadest.


2010
14.oktoober 2010 saime uue kodulehe www.suurpered.com . Internetiturundus OÜ aitas meid. “Vajatakse Teie abi!” on uue kodulehe keskne mõte. ESAS uus koduleht kutsub suurperesid toetama alates avalehest ja annetus algab sisulehel Suurpere toetus, kus on mugavalt ühendatud toetamine ja internetipank. Annetaja saab valida 4 internetipanga vahel ja panka sisse logida ülekande tegemiseks. Ka on võimalik uuel kodulehel avaldada ära anda kuulutusi, et asju ära anda just suurperedel


2009 ja 2011
“Ole Kaasas!” projekti raames viidi 2009. Aasta kevadel ning 2011. Aasta sügisel läbi alamprojekt “Uus Algus” tasuta arvutite jagamiseks.Tarkvaraga varustas arvutid Microsoft. Arvuteid korrastasid IT Kolledži tudengid. Korda tehtud arvuteid annetatati ka Eesti Suurperede Abistamise Seltsile.


2008
Liituti sihtasutuste ja mittetulundusühistute liiduga


2012, 2014
Vaata Maailma Sihtasutus viis koos partneritega läbi heategevusliku kasutatud arvutite jagamise projekti. Tegemist on läbi aegade suurima kasutatud arvutite annetusprojektiga, mille käigus tehti korda ja jagati abivajajatele ligi 600 kasutatud arvutit. Abisaajateks olid nii suurpered, koolid kui ka mittetulundusühingud. MTÜ Eesti Suurperede Abistamise Seltsi kaudu jõudsid arvutid Valgamaal Sangaste vallas 15-lapselisse peresse, kahte 9-lapselisse perre ja teiste maakondade peresesse.


2007-2014
Osaleme iga-aastasel väliseestlase Helle Randami õppetoetuste jagamisel. Stipendiaadid valib ja igale stipendiaadile määratava toetussumma otsustab komisjon, kuhu kuuluvad SA Dharma, EMSL-i ja Eesti Suurperede Abistamise Selts. Näiteks 2014 a otsustati välja anda 43 rahasüsti suurperest pärit kõrgkoolis õppivale noorele.


2012
Meie juhatuses ja liikmeskonnas toimub vaheldusi ja muudatusi. ESAS juhatus oli 2012. a neljaliikmeline - Albert Norak, Malle Eenmaa, Mai Tuulas, Siiri Koplimaa.


2013 - 
Otsib koostöö võimalusi sarnaste asutustega, vahendamaks abivajajaid ja – andjaid. Selleks on tehtud projektitaotlusi Avatud Eesti Fondi ja KÜSKi. 


2013
Teostati annetuste kogumise kampaania SA KIKis koolivahendite kogumiseks ja olemkaupade vahendamiseks


2014
Vähendatakse riiete vahendust annetajatelt suurperedele, mida on tehtud aastaid Ahtri tänava lao kaudu. Vahendatakse olmekaupu ja mööblit abiandjalt abivajajale. Otsitakse uusi võimalusi perede abistamiseks.


2014
2014. a otsustas üldkoosolek muuta juhatus kaheliikmeliseks.
Juhatuses koosseisus on Siiri Koplimaa ja Mai Tuulas.
ESAS on oma olemuselt väga väike organisatsioon (9 liiget ja 3 püsivabatahtlikku). Otsustamisprotsesside juurde rakendatakse erinevate valdkondade liikmeid,kellel on sidemeid ja teadmisi spetsiifiliste alade kohta. Samas on liidrite hoidmine organisatsioonis raske, sest nende kasvatamine ja väljaõpetamine ei saa kesta igavesti - lagi tuleb vastu - ja seega tuleb vahel liidritest ja juhtpersoonidest loobuda, lasta neil minna mujale.


2014
Eesti Suurperede Abistamise Selts lähtub oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksist


2015
Suri ESAS asutajaliige Albert Norak. Omaette peatüki võiks kirjutada seltsi pikaajalisest juhatuse esimehest Albert Norak´ust. Tema varasem, üle 12 aasta kestnud rahandusministri tööd võivad meenutada sõbrad sõnadega "ressursside leidmine vabariigi sotsiaal-majanduslike vajaduste rahuldamiseks". Aastatel 1979 - 1984 oli Albert Norak Tallinna TSN Täitevkomitee esimees, praeguses mõistes Tallinna linnapea. 1984. aasta lõpus nõudsid tollased parteijuhid Albert Noraku tagandamist ametist. Põhjuseks oli tema poja Andrus Noraku saamine metodistikiriku aktiivseks usutegelaseks. Albert Norak on 4 lapse isa. Kõige tähtsamaks elutööks peab hr Norak meie suurperede abistamist. Ta on seltsi huvides kasutanud palju isiklikke tutvusi, leidmaks toetajaid suurtele peredele.  


2015
ESAS keskendub 30 suurperele. Saime tegevusevõimekuse tõstamiseks projekti rahastuse Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondilt.

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt vananeb rahvastik 2040. aastaks tunduvalt. Pensioniealiste (65aastased ja vanemad) osa tõuseb praeguselt 18%-lt 2040. aastaks 27,6%-le. Laste ja vanaduspensioniealiste osa tööealistega võrreldes tõuseb 50,9%-lt 70,2%-le. See tähendab, et kui praegu on iga ülalpeetava kohta kaks tööealist, siis 2040. aastal on kahe ülalpeetava kohta kolm tööealist. Vähemalt 50aastaseid töötajaid lisandus 2013. aastal üle 6000, alla 30aastaste töötajate arv pisut kahanes. Kümne aastaga on vanemaealine töötajaskond kasvanud 43 000 võrra, noorte töötajate hulk kahanenud 10 000 võrra.

Riikliku sotsiaalkindlustuse andmebaaside andmeil oli 2014 a. lõpus Eestis seitsme- ja enamalapselisi peresid 143 ja neis 1122 last. Seega on suurperes keskmiselt 7,85 last. Päris hea näitaja!


Aitame suurperesid kasvatada neid lapsi eluga hästi toimetulevateks, harituteks ja terveteks!